Balogh Csaba B-aha és Szintézis modell
Balogh Csaba B-aha és Szintézis modell

Az elmúlt évtizedek alatt kétféle késztetés mozgatta szellemi törekvéseimet:

  • Az egyik, hogy megfejtsem a világmindenség működését (B-aha modell)
  • A másik, hogy a meglévő szellemi irányzatokban megtaláljam a közös elemeket, melyeknek lényegi mondanivalója megegyezik. (Szintézis modell)

A kor és a technikai feltételek megértek arra, hogy mindenki részese lehessen az egységes világszemléleti modell összerakásának, akár alkotóként, akár felhasználóként.

Az emberiség egy komoly tudati ugrás előtt áll Felépítheti azt a hidat, amely egy teljesen új emberiséghez ível át. Ahhoz, amely hagyja, hogy a közös megértés fénye ragyoghassa be a homlokát.

B-aha modell

Mi a B-aha?

B-AHA egy szómozaik.

  • B - Balogh Csaba 
  • A - Az univerzum kapcsolási rajza
  • H - Híd projekt
  • A - Az élet modellje

Mit takar ez a kifejezés?

Balogh Csaba vagyok, aki számítógépes analógiát alkalmazva bemutatja gondolataink és cselekedeteink megvalósulásának mechanizmusát, egyfajta kapcsolási rendbe állítva azokat.Ez, reményeim szerint Hidat állíthat majd a tudomány, a különféle vallási és szellemi irányzatok közé azzal, hogy nem választja szét a látható és láthatatlan hatásmechanizmusokat, hanem azt az Egységes Egész működéseként írja le. És ez maga az Élet modellje.

Videók a B-aha modellről

Néhány gondolat a most elkészült "Ingerek, hatások, döntések" képes prezentációról. Egyéni és kollektív életcélunk eléréséhez fontos tudnunk hogyan működik a világ, milyen hatások érnek minket és milyen válaszokat adunk rájuk.

B-aha modell 

"A Mátrix című kultuszfilm óta sokan hasonlítják világunkat egy számítógépes szimulációhoz, bevallom engem is ez indított el e modell megalkotásának útján." Az embert érő hatásokról, valamint az ezekre adott válaszairól készítettem ezt a prezentációt, képes összeállítást, hang alámondással. Közel három évtizede már, hogy foglalkoztat a világ működési mechanizmusa, az, hogy mi miért működik, s ezen az úton tett felismeréseimet adom közre ebben a tervek szerint két részes szerény alkotásban.

További írásrészletek, más szerzőktől - virtuális világ, látszavilág, illúzió, máyá témakörben

Őrültek közt bolond, aki józan

A létsíkok átjárhatósága és az illúzió tettenérése

Részlet Rácz Géza írásából 2003

Az anyagi lét másik feminin jellemzője a csábítás, a megtévesztés, ami a lét hálójának szövevényében (mátrix) megy végbe. A májá eme szubjektív vonatkozása perszonalizált tudatlanságként téveszti meg az embert. A tudatlanság bénítólag hat, tekinthetjük egyfajta impotenciának is, amikor szabad akaratától megfosztva az ember a sors kiszolgáltatottjává lesz. A személyes tudatlanság összetevői az idő, az ok-okozati törvény, a sors és az individuális természet, vagyis a karma nyomán az egóban kialakult tendenciák. Mindezek együttesen formálják az ember testi létét.

Az illúzió egyik funkciója a fátyolborítás. Az illúzió fátylat borít a lélekre, elfeledteti vele valódi lelki természetét, s a Legfelsőbbhöz fűződő tudatos, szeretetteljes kapcsolatát. Másik funkciója a figyelemelvonás, mert megteremti az empirikus egót, amely a test és az érzéki tárgyak iránti vonzódást eredményezi...

https://www.kagylokurt.hu/3596/tarsadalomtudomany/orultek-kozt-bolond-aki-jozan.html

MÁJÁ, AZ ILLÚZIÓ TANA

Az illúzió tana szerint a májá csapdába csal

Részlet Leveles Zoltán írásából

Az illúzió megtapasztalása mindennapi életünk szintjén kezdődik. Kiderül, hogy a dolgok vagy személyek, események nem olyanok, mint elképzeltük. Külső hatások alapján véleményt formáltunk, aztán egyre-másra beigazolódik, hogy a valóság más - de nem csak a lényegtelen dolgokban. Létezésünk abszolút igazságai túlmutatnak a tudásunkon. Májá, a varázslatos illúzió nagyon ügyesen gördít akadályokat a megértés útjába.

A társadalom veszélyes illúziói különböző rejtett hatásokat, kontrollmechanizmusokat és hatalmi játékokat tartalmaznak gazdasági, politikai vagy szellemi rend címen. A világ egy csodálatos mágikus show, elkápráztat, és az ember életről-életre kergeti délibábos álmait. A Májá jelentése: az, ami nincs.

A jógikus gondolkodás több metaforát használ életünk illúziójának bemutatására. Az egyik példa a kígyó és a kötél hasonlata. Éjszaka, sötét úton valaki egy tekercs kötelet talál, de kígyónak gondolja, és halálosan fél tőle. Ilyenek téveszméink, kezdve mindjárt a legalapvetőbbel: azt hisszük, hogy a testi valónk az igazi önmagunk, és fogalmunk sincs a lélek mibenlétéről...

https://hinduizmus.hu/vedikus-filozofia/maja

Májá fátylai

Részlet Najmányi László írásából

A valóságot a májá fátylai rejtik előlünk. Ha fellebbentünk egy
fátylat, mögötte ott van egy másik, és így tovább. A valóság csak csoda,
váratlan megvilágosodás eredményeképpen mutatkozik meg előttünk. Az emberi
tudat viselkedését, természetét évezredek óta tanulmányozó, könyörtelen
logikájú tibeti gondolkodók még tovább mennek. Szerintük az élet, a valóság és
a megvilágosodás egyaránt illúziók. A májá szanszkrit szóösszetétel, szó
szerinti fordításban "nem az". Wittgenstein szerint beszélni, írni csak arról
ildomos, amit pontosan ki tudunk fejezni. Ugyanilyen szigorúak önmagukkal India
gondolkodói is. Hogy megóvják a tudatot a valóság tökéletlen töredékeinek
befogadásától, azt javasolják, hogy ha valaki az igazságról akar szólni,
helyette a "májá - nem az" kifejezést használja. Az Advaita Vedanta
filozófiában a májá a limitált, tisztán fizikai és mentális realitást
jelenti, amelybe mindennapi tudatosságunk belegabalyodott. Sok vallás,
filozófiai iskola megpróbálja átszakítani a májá fátylait, hogy megpillanthassa
a transzcendens igazságot. A hindu filozófia szerint a megismerés erőszakos,
európaiakra jellemző módszere helyett érdemes inkább saját magunkat
átlényegíteni, megtisztítani, mielőtt a külvilág tanulmányozásához fognánk.

https://artportal.hu/magazin/najmanyi-laszlo-maja-fatylai/

Szintézis modell

A világ működését számtalan irányzat, vallás és a tudomány igyekszik megmagyarázni a saját kifejezésmódjával, s ezek között látszólagos egyenetlenség és ütközés van.Holott az egységes megértés létrejöhet, ha ezen irányzatok közötti azonosságokat emeljük ki és helyezzük egymásra. 

A szintézis modell ezt az egységes világnézeti modellt kívánja közös erőfeszítéssel összerakni, melynek egyik megjelenési formája egy elektronikus felület lehet. 

Az alábbi kisfilmekben erre teszek javaslatot

Videók a Szintézis modellről

A vírus együttgondolkodásra és együttműködésre kényszeríti az embereket. Fontos most már az egyezéseket megtalálni a látszólag különböző szellemi irányzatokban, vallásokban és tudományban. A VAGY helyett az ÉS szót használjuk. Erről készült ez a szöveges, narrációs prezentáció. 

Készítette és felolvassa: Balogh Csaba (B-aha produkció) 

Az első rész a közös megértés fontosságára hívta fel a figyelmet, mely mint evolúciós tudati ugrás áll az emberiség előtt. A kor és a technikai feltételek adottá váltak ahhoz, hogy a különböző nézőpontokat közös nevezőre hozva összeállíthassuk az egységes szemlélet. Ebben a második részben ennek a világnézeti modellnek a megalkotására irányítom a figyelmet. 

Készítette és felolvassa: Balogh Csaba (B-aha produkció)

A világ gondolati egységéhez szükség van egy egyetemes világnézeti modellre. Ennek megalkotására tettem. javaslatot az előző két kisfilmemben. Ebben a harmadik részben közreműködőket keresek e modell vázának összeállításához. Felvette és szerkesztette: Balogh Csaba Gondolatait megosztotta: Balogh Csaba Zene: A szomszéd kakasai 

A világ gondolati egységéhez szükség van egy egyetemes világnézeti modellre. Ennek megalkotására tettem. javaslatot az előző két kisfilmemben. Ebben a harmadik részben közreműködőket keresek e modell vázának összeállításához. 

Felvette és szerkesztette: Balogh Csaba 

 Gondolatait megosztotta: Balogh Csaba 

Zene: Az erdő madarai és a szomszéd kakasai 

A Szintézis modell egyezései különböző írányzatok tanításaiban

Szerkesztés alatt...

Észrevétel, javaslat esetén az alábbi elérhetőségeken
keresztül tudunk kapcsolódni

B-aha és Szintézis modell

Magyarország 6727 Szeged  Délceg u 12/b

+36 20 36 88912

A kisfilmek szövegei

Szintézis modell

1.rész

A vírus árnyékában

Felvezetés

Bokatörésem okán kaptam még egy hónap szabadságot a dokitól (és a sorstól) amit expeditíven (gyorsan, hatékonyan) kell felhasználnom.

Jelen pillanatban a nagy semmit csinálom, ami reményeim szerint csak egy kis kiállás az ezt megelőző 1,5 hónap viharos pörgésében, már ami a szellemi munka és a szintézis modell elkészítésében oly jellemzően jelen volt.

Noha most már két hete áll ez a folyamat, mondjuk úgy, hogy csak erőt gyűjtök.

Nem lehet azonban nem észre venni, hogy ez a két hét pontosan egybevág a vírus által keltett közhangulatromlással és a társas kapcsolatok korlátozásából fakadó elszigeteltséggel.

Persze ez introvertált ember számára nem nagy csapás, viszont érző és empatikus lélek számára már olyan rezgésasszimiláció jelenlétét adja tudtul, ami felett nem lehet szó (átérzés) nélkül elmenni.

Mit jelent mindez?

A levegőben nemcsak az esetleges vírus van benne, hanem az a nyomasztó közhanglat is, amit egyre többen érzünk és akár a teljes lehangolódásig át is veszünk. Az emberek félnek és bizalmatlanok egymással.

"Ne gyere közelebb!" így az egyik. "Ne érj hozzám!" replikázik a másik, és közben minden érintett méregeti a közeledőt, hogy vajon nem hordozza-e a kórságot az a szerencsétlen.

Ezt a hangulatot alaposan meg lehet érezni olyannyira, hogy a szintézisre törekvő munkámnak elég jól keresztbe is tett.

Mert mit is csináltam én eddig?

A sokféle vallási, szellemi és spirituális irányzat és a tudomány által behatárolható tények kusza tengerében, egy olyan egységesítő törekvést kezdtem összeállítani, ami a sok, látszólag különböző nézőpontból az azonosságokat emeli ki és helyezi egymás mellé.

Például:

"A világban megfigyelhető egy építő és egy romboló folyamat."

Ehhez a mondathoz számos irányzat kapcsolódik és beszél a maga szóhasználatával s fejti ki a saját álláspontját a keresztény, a hindu, a New age vagy a bármilyen irányzat.

Vagy:

"Egy kollektív tudat részei vagyunk."

Az irányzatok mindegyikének van erről is véleménye a sokezer éves tanításokban, vagy éppen a pszichológia újkeletű tudományában.

Vagy:

"A szeretet (bármilyen elcsépelt szlogen is legyen) bárminél erősebb kapocs két vagy több ember között."

Az én munkám ezek és az ilyen "állításoknak" az alátámasztása bármely irányzat részéről.

Sok gondolat létezik, amelyek nem egyeznek ezekkel, azok nem érdekelnek.

Az egyezés érdekel, csakis az egyezés.

A történelem számtalanszor megmutatta és a mai napig mutatja, hogy milyen az, amikor a különbözőségeket látjuk meg a másik törekvéseiben, küllemében és ezeket vég nélkül lehet sorolni.

"X y ezt vagy azt rosszul csinálja" fedezzük fel embertársunkban és még büszkék is vagyunk rá, hogy milyen ügyesen rávilágítottunk arra, hogy: "A másik milyen hülye, béna és elbaltázott dolgokat".

KIT ÉRDEKEL?

Én nem ezekre helyezem a fókuszt.

Példa:

Ha én Szegedről Budapestre akarok eljutni, akkor egy méterrel sem jutok közelebb a célomhoz, ha az nézem, hogy hova NEM akarok eljutni.

"Nem akarok Belgrádra, nem akarok Temesvárra, nem akarok Pécsre" stb.

Azt kell néznem, hogy mi az az útvonal, ami a legcélravezetőbb Budapestre jutásomhoz. Kistelek Félegyháza Kecskemét stb.

Természetesen ezt a példát lehet tovább vinni azzal, hogy ha látom, hogy a másik bár Budapestre készül, de mégis Belgrád felé indul, akkor jeleznem kell felé, hogy téved. Avagy nem szólok, csak szimplán hülyének nézem, amit boldogan mesélek a háta mögött?

Ez további kérdéseket vet fel:

    • Honnan bizonyosodhatok meg róla, hogy én tudom jól és nem ő?
    • Milyen stílust használok ennek a ténynek a közléséhez, adott esetben az ő felvilágosításához?

Az emberiség jelenleg itt van leragadva.

Mindenki tudja

Mindenki jól tudja azt, hogy hogyan működik a világ, mit hogyan kellene csinálni, s mindezt sokféleképpen kommunikáljuk egymással legtöbbször úgy, hogy az érintett kimarad belőle. (Persze ha kimarad belőle, az lehet azért is, mert az illető nem venné jó néven, hogyha valaki felvilágosítaná: "Méghogy nem arra van Budapest! Tudom én azt! Haggyá 'mán.")

S lehet azért, mert jólesik látni a másikat hibázni, hiszen ez az én "tökéletességemet" domborítja ki.

Tehát mindenki betyár jól tudja, hogy hogyan működik a világ, (értsd: gazdaság, politika, az emberek érzelmi élete, a Földanya bíróképessége, a vonzás törvénye lelki szinten, az univerzum létrehozása és fenntartása, és úgy általában az, hogy mi okoz boldog érzéseket az emberiség számára.)

Ezeket mindenki érti és megvannak a jól körülbástyázott válaszai, amik a tele pohárral szimbolizálhatók... azaz több (újabb információ) már nem fér bele lelkének kelyhébe, hiszen az színültig van a saját (helyes, vagy helytelen) elképzeléseivel.

A másik dolog pedig mindennek a kommunikációja egymás felé.

A tudomány a vallás felé: "Nincs bizonyíték Istenre!"

Vallás a tudomány felé: "Nem is lehet, mert belső megtapasztalás!"

A legkatasztrofálisabb mondat pedig, (ami egy dokumentumfilm címe is): "Vallás VAGY tudomány?"

Mint a rossz kérdés egy kisgyerek felé:

"Kit szeretsz jobban aput, VAGY anyut?"

Hát mit feleljen erre az a szerencsétlen gyerek? Mit lehet egy rossz közelítésre válaszként adni?

Vallás VAGY tudomány?

Hm...

Vallás VAGY tudomány?

Egyszerű.

A "VAGY" szót messzire elhajítva a mondatból, kicseréljük "ÉS"-re.

Vallás ÉS tudomány.

Aput ÉS anyut szereted.

A madár bal oldali szárnya a fontosabb, VAGY a jobb oldali szárnya?

Bal ÉS jobb.

Szerintem mindannyian értjük mit akarok ezekkel a példákkal.

Mire jó egy rossz vírus?

Eljött az idő egy teljesen új megközelítéshez. Talán ez a kényszerű szabadidő, amit a vírus kényszerít az emberiségre, szintén erre igyekszik terelni a figyelmet.

Sokan leírták már az utóbbi hetekben, hogy milyen jót tett a kínai üzemek leállása a környezetünknek, meg hogy át kell gondolni és szervezni a világgazdaságot és a logisztikát, hogy ne a föld túlsó oldaláról hozzunk olyat, ami itthon is előállítható stb.

Amit én ezekhez hozzáteszek, az az egységes látásmód szükségessége.

Az emberiség eljutott arra a szellemi szintre, hogy elméletileg most már képes egyben látni a világ működését, működési mechanizmusát fizikai lelki és szellemi szinten egyaránt.

Felülemelkedve minden felekezeti és kizárólagossági tézisen, össze kell rakjuk mindazt, ami egyezik a világban.

Kereszténység VAGY bahá'i hit VAGY iszlám VAGY buddhizmus VAGY hinduizmus VAGY Jehova tanúi VAGY húrelmélet VAGY klasszikus fizika VAGY new age VAGY Pünközsdi keresztények VAGY taoizmus VAGY az államok alkotmányai?

Ennek így soha nem lesz vége, és ami a legszörnyűbb, megértésben nem is jutunk előbbre.

A teljes képet csak úgy láthatjuk, hogyha a "VAGY"-okat "ÉS"-ekre cseréljük együtt!

A teljes kép

Tehát az emberiség megérett a teljes kép összerakására, melyhez szükség van mindenkire. Legyen ez egy nagy puzzle kirakó verseny, melynek győztese az emberiség lesz!

Ha sikerül ezen egységes kép kirakásával rájönnünk, hogy minden mindennel összefügg, hogy minden tettünknek következménye van (még itt a földön, vagy majd később valahol), ha ráébredünk, hogy két kéz többet tud tenni mint egy, száz kéz többet, mint tíz, ha nyilvánvalóvá lesz, hogy ezer és ezer koponya többre megy együtt, mintha az intellektuális erőiket egymás ellen pazaroljuk el és hogy a maga nézőpontjából ugyan mindannyiunknak igaza van, de...

Mivel egy csónakban evezünk, ahhoz, hogy partot érjünk (felépítsük a szép világot) le kell tennünk azokat a tulajdonságainkat, amelyek akadályoznak ebben a munkában (büszkeség, gőg, önzés, felsőbbrendűségi érzés, harag, bosszú stb)

Meg tudjuk csinálni!

Nos, ezt kezdtem el összerakni.

De ... egyedül nem vittem sokra.

Hiába a sokévtizedes lelki szellemi fejlődés, amelynek bár kétségkívül vannak kellemes hozadékai (talán nem bántok senkit és viszonylag könnyen szót lehet velem érteni), ha nem tudom az életemben kamatoztatni azt a képességet amelyet kaptam.

Hiszen mindenki valamilyen céllal jött a földre, s ha ez nem teljesíti, nos hát akár az osztályismétlés is benne van (de ebbe nem megyek bele, majd összerakjuk együtt).

És hogy hogyan csináljuk?

Amit elkezdtem (nem kell, hogy így legyen, csak egy tipp), egy prezentációs felület, ahova az összes fent említett irányzat főbb parancsolatai, kutatási eredményei, meglátásai, fel lesznek rakva, mégpedig az egyén, a család , a közösség (ország) és az emberiség szintjén.

Ezek mint rétegek ráhelyezhetők lesznek egymásra, hiszen pl. a "Ne lopj!" parancsolat mind a 4 rétegre igaz, és szinte minden irányzat egyetért vele, ami már egy jó egyezés.

Míg a házasélet, vagy éppen a böjt, már nem tartozik minden réteg érintettségi körébe. Azok csak ott lesznek feltüntetve, ahova tartoznak stb.

Meg kell határozni egy tematikát és tervet készíteni a haladás mikéntjéről. Ehhez kevés vagyok egyedül és a laptopom kapacitása is erősen véges.

Aki lát benne jövőt, keressen.

Zárszó

Vigyázzatok magatokra, tegyetek meg minden ésszerű erőfeszítést a vírus megállítására (kézmosás, 1 méter mindenkitől stb.) de ne feledjétek, hogy "Még egy fűszál sem nőhet Isten tudta nélkül", azaz: Bár ezt a nyavaját nem Ő bocsátotta ránk, de valamiért hagyja, hogy itt garázdálkodjon. Tehát dolgunk van vele. S egy barátom szavaival élve, "Csak az hal meg, akinek meg kell halnia" (a megtett óvintézkedések ellenére), akkor a mi dolgunk összerakni azt a teljes képet, amivel túl tudjuk élni, nemcsak ezt a vírust, hanem önmagunk kártékony hajlamaiból eredő Földpusztítást és egymás lelki leigázását is, egy szép, egységes és békés bolygó számára.

Én ezt akarom továbbadni a gyerekeinknek, és szeretném őszintén azt az unokát, aki nem nyomorra, éhínségre és kínlódásra jönne a létezésbe, hanem arra a szép jövőre, amit kristálytisztán látok magam előtt, amire már most büszke vagyok, és amely vízió tudatában tiszta szívvel merek a gyerekeim szemébe nézni.

Az egység és az együttműködés az eszköz mindehhez.

Szintézis modell

2.rész

Építsük fel a közös megértést

A teljes kép igénye

Az előző videóban a világban tapasztalható ellentétek feloldásaként a közös megértés szükségességéről esett szó.

Ennek fontosságát csak növeli, hogy mára már követhetetlenül sok lett a tudományos elméletek, a spirituális irányzatok és vallási felekezetek száma, melyben mindenki tudni véli a tutit., de paradox módon...

... a létezés törvényének teljes képét mégsem ismerjük egészében. Történhet ez azért is, mert sokan látják a saját nézetüket jobbnak mint a másikét, ami mindent eredményez csak egyetértést nem.

Kész szerencse, hogy feltűnt ez a jó kis vírus, amelynek nyomán, magasra hágott az összefogás és az együtt gondolkodás igénye.

Sok hasznos javaslat van, hogy ezt hogyan csináljuk, én a magam részéről a szintézis modell összerakásában látom az egyik megoldást.

A mai részben erre teszek javaslatot.

Fontosnak érzem tisztázni

Fontosnak érzem tisztázni, hogy a legtöbb spirituális irányzattal, egyetértek, a különböző vallások alaptanításait elismerem és követem, a tudomány felfedezései és felismerései előtt pedig fejet hajtok.

Senkit nem kívánok nézetei ellen fordítani, hanem éppen ellenkezőleg.

Megkérem, hogy adott közösségéből, vagy tudományos kutatásaiból felpillantva keresse meg velem/velünk azokat a közös pontokat, amelyek félretéve minden kizárólagos nézetet, felépítenek egy egyetemes modellt, mely tartalmazza minden irányzat látásmódjából, az azonosságokat.

Ezek alapján fogjuk tudni elhelyezni a nagy egészben azt a mozaikot, amely jelenleg még csak szelete ennek az EGÉSZNEK.

A közös alap

A közös kiindulási alap egyik lehetősége a rezgés lehetne.

Úgyis ott van mindenhol.

A világmindenséget áthatják a teremtő rezgések, amelyek az alacsony frekvenciáktól a hihetetlenül magasig terjednek.

A 345Hz mindig ezt a mintát produkálja, akkor is, ha nincs ez fémlap, ami jelen esetben láthatóvá teszi számunkra ezt a képet.

A rezgések adott frekvencián, adott mintázatot jelenítenek meg.

Itt egy rezgésgenerátor kelti a hanghullámokat, de valójában az egész világmindenség rezgések keltette mintázatokból áll.

Ezek építenek fel minket és a világunkat.

Most csak két dimenzióban látjuk itt a képen, de ezekhez hasonlóan, minden létező megjelenít ilyeneket 3 dimenziós testével.

Nem mi hozzuk létre ezeket a rezgéseket, nem a pók találja ki a pókháló formáját, a méh a méhviasz szerkezetét, a teknős páncélja a mintát, nem az ember a tudatot, és nem a csík tolja a repülőt (már amikor mennek).

A rezgések áthatják az univerzumot és a világokat és ezeket a rezgéseket nyilvánítjuk ki, mint forma, test, érzések, gondolatok, megérzések stb. A természet is és mi is csak megjelenítjük ezeket a mintázatokat. (Mi vagyunk a fémlap.)

Minden rezgés

A fizikai világ mérhető tárgyai és jelenségei, ezeknek a rezgéseknek és mintázatoknak csak egy kis százalékát jelenítik meg amit hasonlíthatunk egy oktávhoz.

Amikor a műszereink elfogytak, mi is és az állatok is megjelenítünk további rezgésmintákat, ezek pedig az érzések.

Az oktáv alsó rezgéstartományába az alacsonyrendű, magasabb tartományban a magasabbrendű érzések jelennek meg.

A következő oktáv a gondolatok tartománya, melyben szintén alacsonyabb és magasabbrendű gondolatok rezegnek, az emberben pedig ezek úgy jelennek meg mint tudatosság. (Alacsonyabb, vagy magasabb szintű tudatosság)

Majd a megérzések, sugallatok oktávja következik (szintén alacsonyabb és magasabb szintű megérzéssel, ihlettel), s még e fölött is vannak rezgéstartományok, melyekre már nemigen vannak kifejezéseink

Az oktávok rétegződései

Az oktávok, amelyek a képen jobbról balra haladnak, valójában egymáson vannak. Azaz egyszerre van testünk, életenergiánk, érzéseink, gondolataink, megérzéseink, és tudunk egységben érezni, gondolkodni

Egymásra helyeződnek. Mint a szólamok.

És amikor majd rázoomolunk, akkor ezek között lehet majd elhelyezni az adott tapasztalást.

Persze minden mozgásban van és minden kapcsolódik mindennel.

Le és feltöltés

E rezgéstartományokat mindenki érzi és megjeleníti (teste, érzelmei, gondolatai, megérzései által), ilyenkor vevő módban van.

Valamint maga is kibocsát rezgéseket, melyekkel a meglévőket módosítja, felülírja. Ekkor van adó üzemmódban.

Letölt és feltölt a nagy kozmikus szerverre.

Ezeknek az iránya is sokféle lehet. (Legalább négy)

(Megjegyzem: ahogy a napraforgóban és a teknősön megjelenik egy-egy minta, úgy az emberiség kollektív gondolatmezője által keltett hullámok is kirajzolódhatnak egy-egy rovarfajta vagy éppen vírus formájában. Ők sejttestük által meg is fogják jeleníteni ezt a rezgést.

A klasszikus mondat: Vigyázz mit kívánsz, mire gondolsz!)

Hogy nézne ki technikailag?

A mostani digitális kor és ezen belül a világháló lehetővé teszi, hogy bárki ennek a munkatársa legyen, akár folyamatosan, akár csak beugróként. Afféle

Wikipédia,

Facebook

Google Earth

ötvözetet látok benne egy fantasztikusan szép grafikával, zoommolási lehetőséggel, cserélhető, hozzárakható, beilleszthető, elmozdítható elemekkel.

Adott vallás, vagy bármilyen irányzat hasonlóságai elhelyezhetők lesznek akár ezen a 7 X 7-es oktávsoron.

Bizonyos elvek betartása mellett mindenki felrakhatja a maga történetét, megéléseit, amelyek előrelendítették őt a szellemi ösvényen, hozzátehet, belinkelhet odaillő cikkeket, kutatási eredményeket, javasolhat módosításokat. A különbség a hagyományos közösségi oldalakkal szemben az lesz, hogy minden, látható módon is a helyére kerülne ebben a témában. Hiszen tömérdek jó és okos gondolat volt és van, amelyek valahol vannak a kibertérben és sok esetben még a keresőmotorok sem találják, mert a közös nyelv hiányában nem is tudjuk mit írjunk be (Nem az angolra, vagy az eszperantóra gondolok).

Egy ilyen struktúrált felületen az ember tudni, vagy legalábbis sejteni fogja mit hol keressen. Mint a google earth esetében. Ha nem is tudom a város, vagy az utca nevét, de sejtem hol van, rázoom-olok és megtalálom. De a rendszer tudja azt is, hogy beírok egy "sejtem" nevet és felkínálja a hasonlóságokat, s utána persze odavisz.

Így valahogy fog működni ez a szintézis modell.

Miért kellünk hozzá mindannyian?

Azért, mert én magamtól nem tudom, hogy ezek az oktávok hogyan fonódnak pontosan egymáshoz, hogyan hatnak a kötőerők és a csillaghajlamok rájuk, hogy miként érezzük az Isteni minőségeket (Szatcsitánanda) mindezek által, vagy mindezek fölött, hogy pontosan meddig mérhető és számítható ki a világunk, érzéseink, gondolataink frekvenciája ...

Nos, még egyenlőre nem tudom. De vannak, akik tudják és mindenki tud valamennyit, ami arra elég, hogy saját mozaikját (tudásdarabkáját) a helyére tegye, ami által az összkép egyre inkább láthatóvá válik.

A világ valamiért olyan lett, hogy mostmár nem egy ember kell, aki megmondja a tutit hanem mindannyiunknak együtt kell ezt a működési modellt összerakni.

A tudatosulás az egyéni belső felismerés által lesz a legerősebb.

Zárszó

A kor megérett arra, hogy mindenki részese lehessen ennek a globális lelki- szellemi kirakójátéknak, akár alkotóként, akár felhasználóként.

Az emberiség egy komoly tudati ugrás előtt áll Felépítheti azt a hidat, amely egy teljesen új emberiséghez ível át. Ahhoz, amely hagyja, hogy a közös megértés fénye ragyoghassa be a homlokát.

Az egység és az együttműködés az eszköz mindehhez.

A következő részben a különböző irányzatok és gondolatok tengeréből az azonosságok egybevetéséről nézünk át lehetséges megjelenítési módokat.

Köszönöm, hogy meghallgattatok, Balogh Csaba voltam.

Köszönöm, hogy elgondolkodsz