Bahá'i megoldókulcsok

Kaotikusnak tűnik a világ? 

Van megoldás!


Az értelmi megértés, a szellemi meglátóképesség, az erények elsajátítása, valamint az a képesség, hogy befogadja az Istenség ajándékait, a nagylelkű bőséget és a mennyei irgalom kiáradását. Ez az ember dísze, tisztessége és fensége.
Az értelmi megértés, a szellemi meglátóképesség, az erények elsajátítása, valamint az a képesség, hogy befogadja az Istenség ajándékait, a nagylelkű bőséget és a mennyei irgalom kiáradását. Ez az ember dísze, tisztessége és fensége.

A kultúra, és a közélet egyaránt hajlamos arra, hogy csak a társadalomban zajló negativitásra figyeljen. A politika erre legtöbbször csak hangzatos szólamokkal ad megoldási lehetőségeket, melyek eddig még soha nem hoztak tartós javulást az emberek számára.

A bahá'i-oknak a kezében van az a világot átformáló orvosság receptje, amely gyógyírt hoz a megfárdt emberiség nyavajáira.

Az alábbi írások a bahá'i irodalomból ollózott idézetek.

https://www.bahai.hu/mediatar/bahai-irasok-szent-konyvek-szovegek/

"Valóban, a fő oka mindama rossznak, amely féktelenül burjánzik jelenleg a társadalomban az a szellemiség hiánya. Korunk anyagias civilizációja oly mértékben magába szívta az emberiség energiáját és érdeklődését, hogy általában véve az emberek nem érzik többé a szükségét annak, hogy önmagukat mindennapos anyagi létezésük erői és körülményei fölé emeljék. Nincs elégséges kereslet azon dolgok iránt, melyeket spirituálisnak kell nevezzünk, hogy megkülönböztessük azokat anyagi létezésünk szükségleteitől és követelményeitől."                                                      Shoggi Effendi

A kor szükségletei állandóan változnak

"Minden kornak megvan a maga gondja, és minden léleknek a saját vágya. Az orvosság, melyre a világnak jelen nyomorúságában szüksége van, soha nem lehet ugyanaz, mint amit egy következő kor igényel."
"Törődjetek alaposan annak a kornak a szükségleteivel, amelyben éltek, és összpontosítsátok megfontolásaitokat annak követelményeire és elvárásaira."

Alapelvek, melyek mentén haladva végre helyesen működne a világ

A vallás igazi fogalma

Bahá'u'lláh Tanításai szerint

A bahá'i vezető testület, az Igazságosság Egyetemes Háza székhelye Haifában
A bahá'i vezető testület, az Igazságosság Egyetemes Háza székhelye Haifában

"...a vallás fejleszti az egyenes jellemet, béketűrésre, együttérzésre, megbocsátásra, nagylelkűségre és nemeslelkűségre nevel. Megtiltja, hogy másoknak ártsunk, az áldozat mezejére hívja a lelkeket, és arra, hogy magukból adjanak mások javára. Világot átfogó képet ad, és megtisztítja a szívet az önzéstől és előítélettől. Arra készteti a lelkeket, hogy egységet teremtsenek, törekedjenek mindenki anyagi és szellemi felemelésére, hogy a saját boldogságukat a másokéban lássák, előmozdítsák a tanulást és a tudományokat, hogy a valódi öröm eszközei legyenek, és élesszék újjá az emberiség testét. Addig csiszolja a lélek tükrét, míg az nem tükrözi vissza a szellem azon tulajdonságait, melyekkel felruháztatott. És akkor az isteni tulajdonságok ereje megnyilvánul az egyénekben és az emberiség kollektív életében, és segíti egy új társadalmi rend megjelenését.

Ez a vallás igazi fogalma Bahá'u'lláh Tanításai szerint"

az Igazságosság Egyetemes Háza 

A nevelés fajtái

Háromféle nevelés van: anyagi, emberi és lelki. 

Az anyagi természetű nevelés a test fejlődésével foglalkozik. 

Az emberi nevelés a civilizációról és az előrehaladásról szól, a kormányzással, igazgatással, jótékony célú munkával, kereskedelemmel, művészettel, kézművességgel, tudománnyal, nagyszerű találmányokkal és felfedezésekkel foglalkozik. 

A lelki nevelés az isteni tökéletességek megszerzéséből áll. Ez az igaz nevelés, minthogy segítségével kifejlődik az ember szellemi, magasabb rendű természete.

Az emberiség Egyetemes Nevelőitől sokat tanulhatunk.

Az emberiség Egyetemes Nevelőitől sokat tanulhatunk
Az emberiség Egyetemes Nevelőitől sokat tanulhatunk

"Isten kettős céllal küldi el Prófétáit az emberekhez.
Az első az, hogy kiszabadítsa az ember gyermekeit a tudatlanság sötétségéből és elvezesse őket az igaz megértés fényéhez.
A második pedig az, hogy biztosítsa az emberiség békéjét és nyugalmát, és gondoskodjon az eszközökről annak megteremtéséhez."

A fiatalok életfeladata

Az előremutató gondolkodás

Az egyén ekkor sajátítja el azokat a lelki értékeket, melyek jövőbeni viselkedése iránymutatóivá válnak.
Az egyén ekkor sajátítja el azokat a lelki értékeket, melyek jövőbeni viselkedése iránymutatóivá válnak.

Gyakran halljuk, hogy a fiatalság kora a felkészülés ideje. Ez az állítás valóban igaz. Az Igazságosság Egyetemes Háza (a bahá'i világ vezető testülete) utalva a mai világban szükséges változásokra, ezt írja: 

"A társadalom működésében bekövetkezendő átalakulás bizony nagy mértékben attól függ, hogy a fiatalok milyen hatékonyan készülnek majd fel arra a világra, amelyet örökölni fognak." 

Fontos, hogy feltegyük a kérdést, hogy a fiatalok hogyan tudnak legjobban felkészülni azokra a rájuk váró kötelességekre, melyeket örökölni fognak

"Bárki számára, legyen akár bahá'í vagy sem, fiatalságának évei azok, amikor is sok olyan döntést hoz, melyek későbbi életmenetét meghatározzák majd. Nagy valószínűséggel ezekben az években választja meg élethivatását, végzi el tanulmányait, kezdi megkeresni kenyerét, megházasodik és saját családjának alapításába kezd. De mindközül a legfontosabb az, hogy ez azon időszak, amikor az elme a legjobban kutat és hogy az egyén ekkor sajátítja el azokat a lelki értékeket, melyek jövőbeni viselkedése iránymutatóivá válnak."

Mik ezek a lelki értékek?

"Az Istennek tetsző élet alapköve az erkölcsi kiválóságra való törekvés, és az olyan tulajdonságokkal felruházott jellem megszerzése, melyek kedvesek az Ő szemében." 

"Megadatott az embernek az, hogy tudást szerezzen, hogy nagy lelki tökéletességet érjen el, hogy rejtett igazságokat fedezzen fel és még az is, hogy Isten tulajdonságait felmutassa ..."


"A kézművességek, tudományok és művészetek forrása a gondolkodás ereje. Tegyetek meg mindent, hogy ezen tökéletes bányából a bölcsesség és szavak oly gyöngyei ragyoghassanak elő, amelyek a föld nemzetségeinek jólétét és harmóniáját fogják elősegíteni."

Meglátni a szellemi valóságot

Belső látásunkat fel kell hogy nyissuk, hogy megláthassuk mindenben Isten szellemének jeleit és nyomait.
Belső látásunkat fel kell hogy nyissuk, hogy megláthassuk mindenben Isten szellemének jeleit és nyomait.

A fiatal serdülőknek szellemi felfogóképességre van szükségük, hogy minden helyzetnek lássák a szellemi valóságát és hogy felismerjék a valóban fontos szellemi alapeveket.

"... nyissák tágra szemeiket és fedjék fel minden dolgok belső valóságát, váljanak jártassá minden művészetben és készségben, és tanulják meg megérteni minden dolgok titkait, amint azok vannak."

"Teljesen nyilvánvaló, hogy míg az ember rendelkezik olyan képességekkel, melyek az állatokban is megtalálhatók, az állatoktól megkülönbözteti az értelmi megértés, a szellemi meglátóképesség, az erények elsajátítása, az a képesség, hogy befogadja az Istenség ajándékait, a nagylelkű bőséget és a mennyei irgalom kiáradását. Ez az ember dísze, tisztessége és fensége. Az emberiségnek ezen legmagasabb állapot felé kell törekednie."

" (Isten) Anyagi ajándékokat és szellemi kegyeket adott nékünk, külső látást, hogy láthassuk a nap fényét, és belső látást, mellyel Isten dicsőségét szemlélhetjük. Megtervezte a külső fület, hogy élvezhesse az a hangok dallamát, és a belső hallást mellyel meghallhatjuk teremtőnk hangját."

"A lelki felfogóképességünket és belső látásunkat fel kell hogy nyissuk, hogy megláthassuk mindenben Isten szellemének jeleit és nyomait. Minden vissza tudja tükrözni számunkra a Lélek fényét."

Hogyan beszéljünk?

A szavak édessége mindenkit arra ösztönözzön, hogy felemelkedjen arra a szintre, mi az ember rangjához illendő
A szavak édessége mindenkit arra ösztönözzön, hogy felemelkedjen arra a szintre, mi az ember rangjához illendő

"Minden szónak lelke van, ezért a beszélő vagy magyarázó gondosan adja elő szavait a megfelelő időben és helyen, mert a hatás, mit minden egyes szó gyakorol, nyilvánvaló és érezhető. Így szól a Hatalmas: Az egyik szó olyan, mint a tűz, a másik, mint a fény, és mindkettő befolyása nyilvánvaló a világban. Ezért egy bölcs, megvilágosodott ember elsősorban oly szavakkal szóljon, melyek édesek, mint a tej, hogy az emberek gyermekei ezáltal tápláltassanak és épülhessenek, és elérhessenek az emberi lét végső céljához, amely a valódi megértés és nemesség állapota. És hasonlóképpen, ezt mondja: Az egyik szó olyan, mint a tavasz, amely a tudás rózsakertjének zsenge hajtásait zöldellőre fordítja és virágba borítja, míg a másik szó olyan, mint a halálos méreg. A körültekintő, bölcs embernek a legnagyobb szelídséggel és türelemmel kell beszélnie, hogy szavai édessége mindenkit arra ösztönözzön, hogy felemelkedjen arra a szintre, mi az ember rangjához illendő."

Hogyan beszéljük meg ügyeinket?

A sikeres közösségi élet legfontosabb kulcsa az őszinte és szeretetteljes tanácskozás minden dolgot illetően.  


A tanácskozás által a különféle nézőpontok, ahogyan a dolgokat látjuk, összeolvadnak, és felfedezzük a legjobb irányt, amelyet a kollektív tevékenységünkben követnünk kell. A tanácskozáson keresztül eljutunk a gondolati egységhez, egységes gondolatainkkal és látásmódunkkal pedig hasznos terveket készíthetünk közösségeink, emberi kapcsolataink növekedéséhez. 

A tanácskozáson keresztül eljutunk a gondolati egységhez
A tanácskozáson keresztül eljutunk a gondolati egységhez


'Abdu'l-Bahá így szól a tanácskozókról:

"... mikor összegyűlnek, a Mennyei Királyság felé kell fordítaniuk arcukat, és könyörögniük kell a Dicsőség Birodalmából jövő segítségért. Majd a vélemények elmondásával kell folytatniuk a legnagyobb odaadással, udvariassággal és méltósággal, amint körültekintően és mértéktartóan kifejezésre juttatják nézeteiket. Minden dologban keressék az igazságot, és ne ragaszkodjanak mindenáron saját véleményükhöz, mert a saját álláspontunkkal kapcsolatos makacsság és hajlíthatatlanság végül összekülönbözéshez és vetélkedéshez vezet, az igazság pedig rejtve marad. A tiszteletreméltó tagok teljes szabadsággal fejtsék ki gondolataikat, és semmilyen módon nem megengedhető az, hogy lekicsinyeljék mások ötleteit, sőt az igazságot higgadt mérséklettel kell előadniuk; ha pedig a vélemények megoszlanának, a többség szavának kell érvényesülni, és azt mindenkinek el kell fogadnia, és alárendelnie magát annak."

Házasság

Mi a harmonikus házasság alapja?

Abdu'l Bahá mondotta a házasságról: 

"A házasság a tömegek szemében anyagi kötelék, és így csupán időleges lehet, mivel már megkötésekor fizikai elválásra ítéltetett a halállal.

"...férj és feleség egyesülnek mind testileg, mind lelkileg, hogy egymás lelki életét egyre tovább fejleszthessék..."
"...férj és feleség egyesülnek mind testileg, mind lelkileg, hogy egymás lelki életét egyre tovább fejleszthessék..."

Bahá népe között azonban a házasság a test és a szellem egyesülése kell legyen egyaránt, mert férjet és feleséget ugyanazon (szellemi) bor hevíti, mindkettőjük ugyanazon összehasonlíthatatlan Arcnak (Istennek) hódol szenvedélyesen, mindkettőjük ugyanazon szellemben él és mozog, és ugyanazon dicsőség ragyogja be mindkettőjüket. Közöttük a kapcsolat szellemi természetű, és így olyan kötelék, mely örökké tart. Hasonlóképpen, erős és tartós a kapcsolatuk az anyagi világban is, mert ha a házasság egyaránt alapul a lelken és a testen, az igazi egyesülés lesz, s ily módon tartós is. Ha azonban a kötelék csak anyagi és semmi több, az bizonyosan csupán időleges lehet, és kérlelhetetlenül szétválással kell végződjön.

Mikor tehát Bahá népe házasságra határozza el magát, az a kötelék igazi kapcsolat kell legyen, mind szellemi, mind fizikai egymásra találás, hogy egyesülésük az élet minden szakaszában és Isten minden világában kitartson, mert ezen igazi egység Isten szeretetének előviláglása.

Ugyanígy, ha egyes lelkek igazi hívőkké válnak, olyan szellemi kapcsolatot fognak teremteni egymással, és olyan kedvességet fognak tanúsítani, mely nem e világból való. Mindőjük megittasul az isteni szeretet kortyolgatásától, és egyesülésük, ez a kapcsolat szintúgy mindörökké fog tartani. A lelkeket, vagyis azokat, akik feledésbe küldik énjüket, ledobják ember-mivoltuk hibáit és megszabadítják magukat az emberi igáktól, bizonyosan beragyogja majd az egység mennyei fénye és olyan valódi egyesülésre jutnak egymással a világban, mely el nem múlik.

Két gondolat a párválasztásról

Ami az Isten Törvénye szerinti házasságkötést illeti: először választanod kell valakit, aki megnyerő számodra, majd pedig a dolog az atya és anya beleegyezésétől függ. Mielőtt választásodat meg nem teszed, nincs joguk beavatkozni.

A bahá'í házasság a két fél egymás iránti elkötelezettsége, elméjük és szívük kölcsönös összekapcsolása. Mindkettőnek azonban a legnagyobb gondot kell fordítania a másik jellemének alapos megismerésére, hogy a kettőjük közötti kötelező érvényű szövetség olyan kötelék lehessen, mely örökké tart. Céljuk ez kell legyen: szerető párrá és társakká válni, és eggyé lenni egymással most és mindörökké...

A házasság megélése

Az igazi bahá'í házasság az, mikor férj és feleség egyesülnek mind testileg, mind lelkileg, hogy egymás lelki életét egyre tovább fejleszthessék, és örökké tartó egységet élvezhessenek Isten minden világában. Ez a bahá'í házasság.

Ó, ti, Isten két híve! Az Úr, Páratlan Ő, arra teremtette a nőt és férfit, hogy egymással a legszorosabb társulásban lakozzanak, sőt váljanak egy lélekké. Egymás segítői ők, két bizalmas barát, akiknek törődni kell egymás jóllétével.

Ha így élnek, tökéletes megelégedettségben, áldásban és szívbékében fognak áthaladni e világon, és a mennyei Királyságban az isteni kegyelem és pártfogás tárgyává válnak. De ha másképpen cselekszenek, életüket nagy keserűségben fogják leélni, minden pillanatban a halálra fognak vágyódni, és a mennyei birodalomban szégyenkezni fognak.

Törekedjetek hát szívvel és lélekkel arra, hogy egymással úgy éljetek, mint két galamb a fészkén, mert ez lesz áldott mindkét világban."

A gazdaság jelenlegi helyzete és kiút az egyenlőtlen elosztásból

Részlet az Igazságosság Egyetemes Háza egyik idevonatkozó leveléből

Hőn szeretett barátok!                                                                          2017.03.01.                                                                          

Egy egyre inkább összekapcsolódó világban egyre világosabban jelennek meg az egyes népek társadalmi viszonyai, és egyre tisztábban láthatók körülményeik. Bár vannak reményre feljogosító fejlemények, az emberi faj lelkiismeretét sok dolog terheli.

Egyenlőtlenség, diszkrimináció és kizsákmányolás üszkösíti az emberiség életét, és ezek látszólag immunisak a kezelési módokra, melyeket a különféle politikai családokba tartozók próbálnak alkalmazni.

/.../

Amint a bahá'í közösség arra törekszik, hogy gondolati és cselekvési szinten hozzájáruljon a világ jobbá tételéhez, a számos embercsoport által megtapasztalt nehéz körülmények egyre inkább igénylik a figyelmét.

Az emberi társadalom bármely részének jóléte kibogozhatatlanul összekapcsolódik az egészével.

Az emberiség kollektív élete szenvedi meg, ha bármely csoport elszigetelten, a többieket figyelembe nem véve csak a saját jólétére gondol, illetve a gazdasági hasznát anélkül hajszolja, hogy odafigyelne a természetes környezetre, amely a megélhetést biztosítja mindenki számára. Ilyenkor az értelmes társadalmi fejlődés útjában makacs akadály tornyosul: a bírvágy és az önérdek újra és újra győzedelmeskedik a közjó felett.

Esztelen vagyonokat halmoznak fel, és az ezáltal létrehozott instabilitást csak rontja, hogy a bevételek és lehetőségek mennyire egyenetlenül osztódnak meg a nemzetek között és azokon belül.

De ennek nem kell így lennie.

/.../

A vagyonnak az emberiséget kell szolgálnia. Használatának összhangban kell lennie a lelki alapelvekkel; a rendszereket ezek fényében kell kialakítani.

/.../

Nem megelégedve az őket körülvevő jelenlegi rendet uraló értékekkel, a barátok mindenhol végig kell gondolják, hogy miként tudják a tanításokat az életükre alkalmazni,

és a körülmények adta lehetőségeket kihasználva miként tudnak egyéni és közösségi szinten hozzájárulni a gazdasági igazságossághoz és társadalmi haladáshoz,  bárhol is lakozzanak. Ezek az erőfeszítések gazdagítani fogják az ilyen jellegű tudásanyagot.

Ebben a kontextusban az egyik végiggondolandó alapfogalom az ember lelki valósága.

Bahá'u'lláh Kinyilatkoztatása egyértelműen megerősíti és hangsúlyozza a minden egyes emberi lényben benne lakozó, tőle el nem választható nemességet;

ez a bahá'í meggyőződés egyik alapelve, melyre az emberiség jövőjébe vetett remény épül.

A lélek arra való képessége, hogy megnyilvánítsa Isten, a Könyörületes, az Adományozó, a Nagylelkű összes nevét és tulajdonságát, újra és újra megerősítést nyer az Írásokban.

A gazdasági élet

  • az őszinteség,
  • a becsületesség,
  • a megbízhatóság,
  • a nagylelkűség és
  • az egyéb szellemi tulajdonságok kifejeződésének tere.

Az egyén nem csupán önérdek által hajtott gazdasági egység, amely arra törekszik, hogy a világ anyagi erőforrásaiból minél nagyobb részt szakítson ki magának.

/.../

"A gazdagság - erősíti meg 'Abdu'l-Bahá - a legmagasabb fokon dicsérendő, ha azt valaki a saját erőfeszítésein keresztül és Isten kegyelméből szerzi, kereskedelemből, mezőgazdaságból, 

/.../

"ha egy megfontolt és találékony személy olyan lépéseket kezdeményezne, melyek egyetemesen gazdagítják az emberek tömegeit, nem lehetne ennél nagyobb vállalkozás, és Isten szemében a legmagasabb rendű eredménynek tekintetne".

Mert a gazdagság igencsak dicséretes, "feltéve, hogy az egész népesség gazdag".

/.../

A gazdagság és szegénység végletei a világban egyre kevésbé fenntarthatóak.

És amint az egyenlőtlenség továbbra is fennáll, a bevett rend elbizonytalanodik, és értékeit megkérdőjelezik.

/.../

Minél nagyobb létszámban van jelen a bahá'í közösség egy népességen belül, annál nagyobb a felelőssége, hogy az adott környezetben megtalálja a módját a szegénység alapvető okaival való foglalkozásnak.

TÖREKVÉS AZ EMBERISÉG EGYSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSÉRE

(részlet a Pr Herald-ban megjelent cikkből)

A Unity Foundation (Egység Alapítvány) https://www.unityfoundation.org/index.html

25 évvel ezelőtt bahá'í hívők kis csoportjának a kezdeményezésre, a hitelvek inspirálásának hatására létrejött nonprofit szervezet, mely egyike azoknak a világszerte született szervezeteknek, melyeket a Bahá'í Hit inspirált, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítására jelentős támogatások előteremtésének céljával.

A társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítására irányuló bahá'í törekvések azon az elven működnek, hogy a közösség tagjait főszereplői saját anyagi, lelki és szellemi előrehaladásuknak, nem lehetnek csupán passzív fogadói vagy résztvevői az eseményeknek. Az ilyen jellegű kezdeményezések többségét a helyi közösségek teremtette forrásokból tartják fent és működtetik. Egyes törekvések akkorára növik ki magukat kiterjedésüket és bonyolultságukat tekintve, hogy idővel a helyi közösségen kívüli forrásokra van szükség ahhoz, hogy kibontakoztassák a tapasztalatok igazolta gyakorlatot és még jelentősebb hatást érhessenek el vele. 

A bahá'í tanítások inspirálására született szervezetek, mint az Egység Alapítvány is, annak elsajátításának útját járja, hogy miképpen növelje az anyagi támogatását olyan fejlesztő kezdeményezések számára, amelyek elértek már egy bizonyos szintű fejlettséget és összetettséget. 

/.../

 A JÓLÉTRŐL ALKOTOTT FELFOGÁS

"Tisztában vagyunk az anyagi javak, az infrastruktúra és technológia gyarapodásának fontosságával, ám legalább ilyen, ha nem még nagyobb fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a közösségek jólétben éljenek, mint családok, mint társadalmi egységek, hogy harmoniában, emelkedett gondolatiságban, békében, nagylelkűségben, igazságosságban, valamint férfiak és nők egyenlőségben éljenek." - fejtette ki Angela Roldan, az Igazgatóság egyik tagja. A reményt az adja, hogy a gyerekek minden társadalom arra a magasabb szintű megértésre jutva nőnek föl, hogy a jólét felhalmozása nem csupán önmaguk hasznára váljék, hanem mások jólétének és boldogságának forrása kell, hogy legyen.

/.../

Az Egység Alapítvány ünnepi vacsorával adott méltó hangsúlyt 20 éves fennállásának 2016 végén. Százhatvan meghívott vendég vett részt az ünnepségen a luxemburgi Cercle Cite-ban. A vendégek közt voltak üzletemberek, a média képviselői és a kormányszféra tagjai is, de olyan egyének is, akik az Alapítvány munkáját magánemberként támogatják.
"Ez az esemény jóval túlmutat az Egység Alapítvány fennállásának huszadik évfordulója megünneplésén"- jelentette ki Mr. Wiltgen. "Ez a lelkiismereti tudatosság bizonyos fokának elérését jelzi, ahol már nem elfogadható az anyagi jólét a világ egyik felén, míg a másikon alapvető feltételek hiányoznak. A világot egyetlen nagycsaládnak kell tekintenünk."

Meséd program

Mesélő édesanyák

A projekt minden édesanyának szól, de a szűkös erőforrások miatt eddig hátrányos helyzetű közösségekben, azon belül is főleg roma közösségekben lett használva.

Miért jó a Mes-Éd a romáknak?
A magyarországi romák régóta a társadalom peremén élnek, és ez a tény legtöbbször meggátolja őket, hogy magasabb iskolai végzettséget szerezzenek. A Mes-Éd projekt célja, hogy szelíd eszközökkel megtörje a tanulás hiányának ördögi körét, mesék olvasásán keresztül. Az édesanyák könyvekhez és tanuláshoz való viszonya megváltozik, amely természetszerűleg átadódik a gyermekekre is.

Hogyan működik a Mes-Éd?
A projekt egyik fontos eleme, hogy olyan fórumot biztosít az anyáknak, ahol azok biztonságban érezhetik magukat és nyugodtan mernek beszélni érzéseikről, sérelmeikről és reményeikről. Ebben a befogadó és bátorító környezetben az anyák készségszintre fejlesztik az egyszerű, gyermekeknek szóló mesék olvasását. Minden héten kapnak egy új gyerekkönyvet, azzal gyakorolnak, hazaviszik azokat, és olvasnak belőle a gyermekeiknek minden este lefekvés előtt. Így a Mes-Éd célja, hogy hasznos készségekkel, és az ezekből fakadó önbizalommal ruházza fel az édesanyákat, amely készségeket azonnal hasznosíthatnak is a gyermekeikkel való kapcsolatban.

Eredménye
Amint a tudományos kutatások rámutattak, minél többet olvasnak a gyermekeknek iskolába kerülés előtt, annál nagyobb lesz az esélyük arra, hogy a tanulás területén sikeresek legyenek. A hátrányos helyzetű gyermekek így a projekt természetes haszonélvezőivé válnak. Úgy kerülnek az iskolapadba, hogy már pozitív viszonyt alakítottak ki a könyvekhez és az olvasáshoz. Nagy valószínűséggel jobban tud nekik segíteni édesanyjuk is iskolai tanulmányaik során

"A vallásos és szellemi igazságot mindenki saját maga fedezze fel, ahelyett hogy mások gondolataira támaszkodna; ez ugyanis létfontosságú ahhoz az öntudathoz és önbecsüléshez, melyet oly sokan keresnek manapság."